Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID – OVEREENKOMST

 • BUITENGEWOON COMMUNICATIE BV (hierna: “BUITENGEWOON COMMUNICATIE”), met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Testeltsesteenweg 60 bus B, en met ondernemingsnummer 0735.816.759 (info@buitengewoon-communicatie.be of 0477 27 15 27) is een onderneming gespecialiseerd in het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, grafisch ontwerp, webhosting, diensten met betrekking tot reclame, marketing en communicatie alsook aanverwante acitiviteiten.
 • Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, orderbevestigingen, bestelbonnen en overeenkomsten gesloten tussen BUITENGEWOON COMMUNICATIE en de klant, alsook de uitvoering ervan. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen BUITENGEWOON COMMUNICATIE en de klant. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de klant.
 • De klant zal kennis kunnen nemen van onderhavige algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst. Na kennisname en aanvaarding ervan, zullen deze algemene voorwaarden op de klant van toepassing zijn.
 • BUITENGEWOON COMMUNICATIE behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe overeenkomst. Voor lopende overeenkomsten op het ogenblik van de wijziging, blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens de totstandkoming, tenzij de gewijzigde algemene voorwaarden tijdens de duur van de overeenkomst door de klant worden aanvaard.
 • Alle bijlagen gevoegd aan de offerte, orderbevestiging, overeenkomst of factuur maken integraal deel uit van de contractuele relatietussen partijen en kunnen een aanvulling, dan wel een wijziging op de algemene voorwaarden inhouden.
 • Indien zich een situatie voordoet dewelke niet geregeld werd in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden.
 • De rechtstreekse leveringen uitgaande van onderaannemers, toeleveranciers etc. gebeuren volgens de voorwaarden van deze laatsten, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte of orderbevestiging en verstaande zijnde dat de aansprakelijkheid van BUITENGEWOON COMMUNICATIE alleszins begrensd is door onderhavige algemene voorwaarden.
 • Het aanbod van diensten en producten geldt zo lang de voorraad strekt. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt BUITENGEWOON COMMUNICATIE zich het recht voor om de opdracht niet te accepteren, dan wel om in soortgelijke diensten en producten te voorzien mits goedkeuring van de klant.
 • Verbintenissen aangegaan door aangestelden van BUITENGEWOON COMMUNICATIE zijn slechts geldig na bevestiging ervan door een bestuurder of bevoegde gevolmachtigde van BUITENGEWOON COMMUNICATIE. De aanvaarding van een opdracht door BUITENGEWOON COMMUNICATIE gebeurt onder voorbehoud van haar (toe)leveranciers waarop zij beroep dient te doen ter uitvoering van de bestelling. Indien een (toe)leverancier de bestelling weigert, verbinden partijen zich tot het onderhandelen van een alternatief dat voor beide partijen als afdoende wordt geacht. In geval er door de fout van de klant een verkeerde bestelling werd geplaatst bij de (toe)leverancier, zal BUITENGEWOON COMMUNICATIE hier niet voor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

ARTIKEL 2 – OFFERTES, BESTELLINGEN EN MEERWERKEN

 • Alle offertes en aanbiedingen van

BUITENGEWOON COMMUNICATIE zijn vrijblijvend en worden steeds gemaakt onder alle voorbehoud. Tenzij de offerte anders vermeldt, is deze geldig gedurende een periode van 30 kalenderdagen (B2B en B2C). Indien de klant pas na het verstrijken van de geldigheidsduur ingaat op de offerte, is BUITENGEWOON COMMUNICATIE niet gebonden aan de in de offerte weergegeven prijzen en modaliteiten. In dat geval zal BUITENGEWOON COMMUNICATIE de op dat moment geldende prijzen en modaliteiten meedelen aan de klant in een nieuwe offerte. De klant heeft in dat geval de keuze om erop in te gaan of niet.

 • Bestellingen of aanvragen kunnen enkel schriftelijk geplaatst worden. Een offerte of aanvraag is pas bindend door BUITENGEWOON COMMUNICATIE nadat deze integraal en schriftelijk bevestigd werd door BUITENGEWOON COMMUNICATIE en het voorschot van minstens 15% van de totale offerteprijs is betaald.
 • BUITENGEWOON COMMUNICATIE ziet toe op een nauwkeurige product- en dienstenomschrijving. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen of diensten en de beschrijving en/of weergave ervan, meldt BUITENGEWOON COMMUNICATIE dit onverwijld aan de klant en behoudt BUITENGEWOON COMMUNICATIE zich het recht voor af te zien van uitvoering van de overeenkomst mits restitutie van het reeds betaalde. BUITENGEWOON COMMUNICATIE is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie in offertes, overeenkomsten, orderbevestigingen, bestelbonnen of op de website betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.
 • Wijzigingen aan de offerte, bestelbon of overeenkomst, en aldus aan de opdracht, dienen onverwijld schriftelijk (per aangetekende brief of e-mail) kenbaar gemaakt te worden door de klant en zijn enkel mogelijk na schriftelijke aanvaarding van BUITENGEWOON COMMUNICATIE. Wijzigingen die worden doorgegeven op het ogenblik dat de opdracht zich reeds in uitvoering bevindt, kunnen niet worden behandeld, tenzij mits goedkeuring van BUITENGEWOON COMMUNICATIE. In geval van tijdig en aanvaard verzoek, behoudt BUITENGEWOON COMMUNICATIE zich het recht voor tot het dienovereenkomstig aanpassen van de offerte of prijsopgave. Als een verzoek mondeling gebeurt, is het risico voor het al dan niet uitvoeren van de wijzigingen voor rekening van de klant.
 • Aan de offerte of overeenkomst supplementaire opdrachten of diensten zullen het recht doen ontstaan op additionele vergoeding in hoofde van BUITENGEWOON COMMUNICATIE. Deze meerwerken worden aangerekend conform de bepalingen onder artikel 7.2., behoudens in geval van afwijkende schriftelijke afspraken tussen partijen.
 • BUITENGEWOON COMMUNICATIE behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer deze indruist tegen de toepasselijke wettelijke bepalingen, reglementen of overheidsbevelen. Hetzelfde geldt voor wat betreft opdrachten waarvan de inhoud strijdig is met de goede naam of waarden waarvoor BUITENGEWOON COMMUNICATIE staat.

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING

 • Door het ondertekenen van de offerte, orderbevestiging, bestelbon of andere overeenkomst verbindt de klant zich definitief.
 • Iedere persoon of maatschappij die opdrachten plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien BUITENGEWOON COMMUNICATIE akkoord ging met een andere wijze van facturering.

ARTIKEL 4 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN BUITENGEWOON COMMUNICATIE

 • In principe worden de werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen. In geval van uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden die werkzaamheden van BUITENGEWOON COMMUNICATIE in het weekend en/of op feestdagen vereisen, kan hier in onderling overleg evenwel van worden afgeweken. Desgevallend behoudt BUITENGEWOON COMMUNICATIE zich het recht voor tot het aanrekenen van extra kosten conform artikel 7.2.
 • BUITENGEWOON COMMUNICATIE zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en dit binnen een redelijke termijn. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van BUITENGEWOON COMMUNICATIE het karakter hebben van een inspanningsverbintenis, tenzij afwijkend vastgesteld. Geringe wijzigingen door BUITENGEWOON COMMUNICATIE in de opdracht die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden zijn toegestaan.
 • Tenzij anders overeengekomen, behoudt BUITENGEWOON COMMUNICATIE de volledige vrijheid in het aanwenden van de lay-out.
 • BUITENGEWOON COMMUNICATIE is gerechtigd haar rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan derden in onderaanneming, teneinde aan de vereisten van goed vakmanschap te voldoen.
 • BUITENGEWOON COMMUNICATIE verbindt zich tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie die haar wordt verstrekt door de klant en zal deze enkel aanwenden ten behoeve van de klant in het kader van de toevertrouwde opdracht.

ARTIKEL 5 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 • De klant verbindt zich ertoe alle informatie tijdig te verstrekken die noodzakelijk geacht wordt om de opdracht op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. De klant staat daarbij in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Bij gebreke aan tijdige verstrekking van de correcte informatie heeft BUITENGEWOON COMMUNICATIE het recht de uitvoering van de overeenkomt op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende additionele kosten in rekening te brengen conform artikel 7.2., of de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant wegens contractuele wanprestatie in hoofde van de klant. De klant vrijwaart BUITENGEWOON COMMUNICATIE voor aanspraken van derden wegens schade voortvloeiend uit het onjuist of onvolledig karakter van de verstrekte informatie en gegevens.
 • De klant erkent het belang van het aanleveren van de nodige informatie daar BUITENGEWOON COMMUNICATIE diens dienstverlening hierop baseert. Onder door de klant aan te leveren informatie wordt onder meer verstaan: huisstijl, logo, afbeeldingen die vrij zijn van auteursrechten, tekstuele inhoud van de website, en desgevallend een database waaruit stockfoto’s kunnen gebruikt worden door BUITENGEWOON COMMUNICATIE. De klant dient deze informatie aan te leveren in het bestandstype en de kwaliteit of resolutie die BUITENGEWOON COMMUNICATIE aan de klant gecommuniceerd heeft in de offerte.

ARTIKEL 6 – TERMIJNEN

6.1.           De uitvoeringstermijn wordt steeds in onderling overleg bepaald, rekening houdende met de omvang en de complexiteit van de opdracht. Wanneer er geen uitvoeringstermijn werd overeengekomen, zal de opdracht uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn, dan wel van zodra het verschuldigde voorschot van minstens 15% werd betaald door de klant.

6.2.           De opgegeven en overeengekomen termijn is steeds als indicatief te beschouwen. Bij overschrijding kan zij geen aanleiding vormen tot ontbinding van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding, noch vormt dit een geldige reden tot weigering van betaling door de klant, behoudens in geval van aanzienlijke overschrijding van meer dan 3 maanden met een maximum 5% op de afgesproken prijs niet overschrijdt en enkel wanneer de aanzienlijke overschrijding niet te wijten is aan overmacht of gebeurtenissen in hoofde van de klant.

6.3.        Indien de opdracht door de klant wordt gewijzigd of de klant bijkomende opdrachten geeft, dewelke door BUITENGEWOON COMMUNICATIE uitdrukkelijk worden aanvaard, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met de tijd die redelijkerwijze nodig is om deze wijzigingen of bijkomende opdrachten uit te voeren.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN EN BETALINGEN

 • De vermelde prijzen worden weergegeven in euro (€), en zijn steeds exclusief btw voor klant-ondernemingen en inclusief btw voor klant-consumenten. BUITENGEWOON COMMUNICATIE draagt geen verantwoordelijkheid voor wat de bepaling van het juiste btw-tarief betreft. Indien op basis van de aan BUITENGEWOON COMMUNICATIE meegedeelde informatie een foutief btw-tarief wordt toegepast en BUITENGEWOON COMMUNICATIE hierdoor schade lijdt, zal BUITENGEWOON COMMUNICATIE de klant voor deze schade kunnen aanspreken. Behoudens afwijkende schriftelijke afspraken zijn de kosten voor de benodigde materialen en hulpmiddelen voor het uitvoeren van de opdracht en manuren in de prijs inbegrepen.
 • In onder meer volgende gevallen is BUITENGEWOON COMMUNICATIE gerechtigd tot het aanrekenen van een meerprijs ten opzichte van de offerte:
 • Extra pagina’s;
 • Tekstcorrecties;
 • Wijzigingen aan het formaat;
 • Werken bij hoogdringendheid;
 • Wijzigingen aan het tekstvolume;
 • Revisierondes die buiten de eerste 3 inbegrepen

revisierondes vallen;

 • Onvoorziene werkzaamheden zoals o.m. de

integratie met kassasystemen op de webshop;

 • Tijdverlies door het ontbreken van aan te leveren

informatie door de klant;

 • Alle werkzaamheden en prestaties op vraag van de

klant uitgevoerd buiten de normale werktijd (zoals op zaterdag, zondag of feestdagen);

 • Overige diensten of opdrachten die niet in de initiële

offerte werden opgenomen.

De meerprijs wordt in onderling overleg met de klant bepaald. Indien er geen expliciete afspraken worden gemaakt, gelden de toepasselijke materiaalprijzen en het uurtarief van € 75,00/u (excl. btw) of € 90,75/u (incl. btw).

Bovendien worden er enkel verplaatsingskosten van € 0,75/km (excl. btw) of € 0,91/km (incl. btw) in rekening gebracht voor verplaatsingen buiten een straal van 20 kilometer, te rekenen vanaf de vestiging van de zetel van BUITENGEWOON COMMUNICATIE.

 • Partijen komen overeen dat een prijsherziening kan worden doorgevoerd door BUITENGEWOON COMMUNICATIE als volgt. BUITENGEWOON COMMUNICATIE behoudt zich het recht voor om rekening houdende met objectief meetbare schommelingen in grondstofprijzen, (materiaal)prijzen, lonen en sociale lasten, de overeengekomen prijs aan te passen volgens volgende formule: P1 = P0 x (0,2 + (L1/L0) x 0,4 + (M1/M0) x 0,4), waarbij P1 = prijsniveau in een gegeven jaar, P0 = prijsniveau in jaar 1 (basisniveau), L1 = loonkost in een gegeven jaar, L0 = loonkost in jaar 1 (basisjaar – lonen van kracht 10 kalenderdagen voor offerte), M1 = materieelkost in een gegeven jaar, M0 = materieelkost in jaar 1 (basisjaar – prijzen van kracht 10 kalenderdagen voor offerte). Hierbij is onderhavig beding slechts toepasselijk tot een bedrag van maximum 80% van de eindprijs, het beding verwijst naar parameters die reële kosten vertegenwoordigen en iedere parameter is alleen toepasselijk op dat gedeelte van de prijs dat beantwoordt aan de kosten die het vertegenwoordigt. In geval van een prijsstijging van meer dan 15% ten opzichte van de overeenkomst, verbindt BUITENGEWOON COMMUNICATIE zich er evenwel toe de overeenkomst in onderling overleg met de klant te herzien en vooraleer de nieuwe prijs van kracht wordt, heeft de klant in dat geval het recht om de overeenkomst te beëindigen. BUITENGEWOON COMMUNICATIE vermeldt op haar facturen of zij toepassing maakt van de formule en vermeldt hierop de gedetailleerde berekening.
 • De kostprijs voor goederen of diensten aangeleverd door derden in uitvoering van de overeenkomst wordt vervat in de offerte en facturatie van BUITENGEWOON COMMUNICATIE en wordt door BUITENGEWOON COMMUNICATIE in rekening gebracht bij de klant.
 • Vanaf het ogenblik dat de bestelbon, offerte of orderbevestiging wordt aanvaard door BUITENGEWOON COMMUNICATIE, bestaat er een betalingsplicht in hoofde van de klant (aangezien de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen), dewelke enkel opgeschort mag worden in geval van opzettelijke tekortkomingen in hoofde van BUITENGEWOON COMMUNICATIE en dit beperkt tot het gedeelte van de opdracht waarop de vermeende tekortkoming betrekking heeft. De klant dient in dergelijk geval per schriftelijke kennisgeving het bewijs van deze tekortkoming te leveren voor het verstrijken van de betalingstermijn.
 • De leveringen en diensten zijn contant betaalbaar, per overschrijving, elektronische betaling of bankcheque afhankelijk van de opdracht of dienstverlening. Alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de zetel van BUITENGEWOON COMMUNICATIE.
 • BUITENGEWOON COMMUNICATIE behoudt zich het recht voor tot het vragen van een voorschot ten belope van een deel van de totale waarde van de opdracht. BUITENGEWOON COMMUNICATIE factureert 15% bij goedkeuring van de offerte, 15% bij aanvang van de opdracht en 70% bij oplevering van de opdracht. Afhankelijk van de omvang van de betrokken opdracht, behoudt BUITENGEWOON COMMUNICATIE zich daarnaast het recht voor tot het werken met tussentijdse facturatie.
 • Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk (per aangetekende zending of per e-mail) kenbaar gemaakt te worden aan BUITENGEWOON COMMUNICATIE.
 • Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum (B2B en B2C), en dit zonder enige korting of inhouding van welke aard ook.

Voor de klant-onderneming

 • Bij gebreke aan tijdige betaling door de klant-onderneming heeft BUITENGEWOON COMMUNICATIE vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op moratoire interesten, waarbij de interestvoet gelijk is aan de wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002. Bij niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadeloosstelling met een minimum van € 150,00, en een bedrag van € 75,00 euro ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van BUITENGEWOON COMMUNICATIE voor het vorderen van meerschade. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo en/of de nog niet vervallen facturen integraal en onmiddellijk opeisbaar worden.

Voor de klant-consument

 • Bij gebreke aan tijdige betaling door de klant-consument houdt BUITENGEWOON COMMUNICATIE zich eraan eerst een kosteloze herinnering te versturen aan de betrokken klant-consument. BUITENGEWOON COMMUNICATIE erkent dat deze eerste herinnering de vorm dient aan te nemen van een ingebrekestelling, die minimaal de gegevens bevat zoals bepaald in artikel XIX.2, § 3 WER. BUITENGEWOON COMMUNICATIE zal hierna een wettelijke wachttermijn respecteren van ten minste veertien kalenderdagen, dewelke ingaat vanaf de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de klant-consument per post, of in geval van elektronische verzending vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering elektronisch werd overgemaakt aan de klant-consument. BUITENGEWOON COMMUNICATIE behoudt zich het recht om na het verstrijken van deze termijn moratoire interesten te kunnen vorderen overeenkomstig artikel XIX.4, eerste lid, 1° WER. Bovendien zal voor de klant-consument pas na het volbrengen van bovenstaande formaliteiten het factuurbedrag verhoogd kunnen worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, en dit rekening houdend met de begrenzingen zoals bepaald in artikel XIX. 4, eerste lid 2° WER. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van BUITENGEWOON COMMUNICATIE voor het vorderen van meerschade.
 • BUITENGEWOON COMMUNICATIE behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te beëindigen op kennisgeving per aangetekende post, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.
 • BUITENGEWOON COMMUNICATIE behoudt zich het recht voor om schuldvorderingen ten opzichte van de klant te compenseren met eventuele financiële vorderingen van de klant opzichtens BUITENGEWOON COMMUNICATIE, ook indien er geen samenhang voorhanden is.

ARTIKEL 8 – DOMEINNAMEN, WEBHOSTING EN ONDERHOUDSCONTRACTEN

 • Diensten met betrekking tot domeinnamen, webhosting, support, licenties, onderhoud en/of andere periodieke dienstverleningen (SEO, Google Ads, Facebook Adwords) van BUITENGEWOON COMMUNICATIE worden standaard aangeboden voor een periode van minstens een maand. Opzegging van dergelijke periodieke dienstverleningen kan door beide partijen worden gedaan, mits dit uiterlijk 8 kalenderdagen vóór de vervaldatum van de contracttermijn van een maand geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. Vroegtijdige beëindiging van dergelijke periodieke dienstverlening door de klant geeft de klant geen recht op terugbetaling voor de resterende contractperiode. Bij gebreke aan tijdige opzeg, zullen de betreffende periodieke dienstverleningen stilzwijgend verlengd worden voor telkens een maand, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen.
 • BUITENGEWOON COMMUNICATIE kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit gebreken in de dienstverlening met betrekking tot webhosting, ongeacht de oorzaak van dergelijke gebreken.
 • De registratie van een domeinnaam geschiedt standaard op naam van de klant, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Daar het registreren van een domeinnaam mede bepaald wordt door nationale en internationale regelgeving, kan BUITENGEWOON COMMUNICATIE geen enkele garantie bieden met betrekking tot de registratie van de door de klant gewenste domeinnaam, zelfs indien blijkt dat deze nog beschikbaar is op het moment van de aanvraag. De verbintenis van BUITENGEWOON COMMUNICATIE betreft hier dan ook een inspanningsverbintenis. Voor wat betreft de .be-domeinnamen verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers zoals vastgesteld door DNS vzw, dewelke consulteerbaar zijn op dns.be

ARTIKEL 9 – BEWARING

9.1                  Behoudens uitdrukkelijk overeengekomen in een voorafgaandelijke overeenkomst tussen partijen, is BUITENGEWOON COMMUNICATIE niet gehouden tot de bewaring of archivering van bestanden of realisaties na oplevering aan de klant.

9.2                  Ingeval de klant toch om bewaring verzoekt, gebeurt dit steeds op risico van de klant. BUITENGEWOON COMMUNICATIE is bijgevolg niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies aan de te bewaren bestanden, behalve in geval van opzet of zware fout conform artikel 12.6.

9.3            BUITENGEWOON COMMUNICATIE is niet verantwoordelijk voor data opgeslagen op harde schijven van de klant, noch voor back-ups of back-upsystemen.

ARTIKEL 10 – CORRECTIES

10.1          Wijzigingen in het oorspronkelijk order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten etc.), schriftelijk of op een andere wijze, door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de klant doorgerekend aan een meerprijs conform artikel 7.2., en verlengen vanzelfsprekend de uitvoeringstermijn.

10.2        Mondelinge, telefonische of per social media meegedeelde correcties door de klant zijn op risico van de klant en worden in geval van betwisting slechts erkend wanneer zij tevens schriftelijk bevestigd werden door BUITENGEWOON COMMUNICATIE.

ARTIKEL 11 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1               BUITENGEWOON COMMUNICATIE blijft eigenaar van alle in het kader van de dienstverlening aangewende of aangeleverde werken en bijhorende intellectuele rechten tot aan de integrale betaling door de klant. BUITENGEWOON COMMUNICATIE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke verwittiging de geleverde werken terug te nemen indien de klant diens betalingsverbintenis niet (tijdig) naleeft, zelfs indien er reeds incorporatie, vermenging of verwerking met andere werken heeft voorgedaan. Eventueel betaalde voorschotten blijven verworven bij wijze van compensatie van de mogelijke verliezen die BUITENGEWOON COMMUNICATIE lijdt bij wederverkoop of de reeds aangevatte dienstverlening.

ARTIKEL 12 – GARANTIES, GEBREKEN EN BURGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

12.1          De klant heeft de verplichting om via een met reden omkleed schrijven (aangetekende brief of e-mail) tekortkomingen met betrekking tot de geleverde diensten te melden aan BUITENGEWOON COMMUNICATIE en dit binnen de 7 kalenderdagen nadat de diensten zijn geleverd. Bij gebreken of tekortkomingen die tijdig werden gemeld en waarvan BUITENGEWOON COMMUNICATIE meent dat deze gegrond zijn, beschikt zij over een termijn van 30 kalenderdagen om hieraan tegemoet te komen, alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding, etc.). Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de geleverde diensten, en kan de klant geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

12.2          Gebreken in de uitvoering of niet-conformiteit van de dienstverlening, dewelke zichtbaar waren op het ogenblik van het uitvoeren van de toevertrouwde opdracht en waarvan de klant wordt geacht kennis genomen te hebben, worden gedekt door de aanvaarding van de dienstverlening en komen niet in aanmerking voor enige vorm van schadeloosstelling door BUITENGEWOON COMMUNICATIE, onverminderd of deze voortvloeien uit handelingen of omissies in hoofde van BUITENGEWOON COMMUNICATIE. Deze aanvaarding kan uitdrukkelijk, dan wel stilzwijgend plaatsvinden.

12.3               Voor gebreken in de uitvoering, dewelke onzichtbaar waren op het ogenblik van de beëindiging van de opdracht, zal BUITENGEWOON COMMUNICATIE tot geen vrijwaring gehouden zijn, tenzij deze het gevolg zijn van een zware fout, opzettelijke fout, bedrog, dan wel fraude. De klant is verplicht BUITENGEWOON COMMUNICATIE te verwittigen binnen de 7 kalenderdagen vanaf het ogenblik dat een tekortkoming of gebrek wordt vastgesteld of men zich hiervan bewust geweest moest zijn. Dit door middel van een met reden omkleed schrijven (per e-mail of aangetekende brief), inclusief foto’s. Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de geleverde werkzaamheden, en kan de klant geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Bij gebreken die tijdig worden gemeld en waarvan BUITENGEWOON COMMUNICATIE meent dat deze gegrond zijn, beschikt zij over een termijn van 30 dagen om tegemoet te komen aan de vermeende tekortkoming, alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding, etc.).

12.4          BUITENGEWOON COMMUNICATIE is daarenboven nooit aansprakelijk voor:

                – Schade aan data;

                – Schade aan software;

                – Schade aan gegevensdragers;

– Schade voortvloeiend uit spellings-, taalkundige of grammaticale fouten;

– Schade voortvloeiend uit achteruitgang van programma’s en apparatuur dewelke bij aanvang van de overeenkomst reeds eigendom   waren van de klant.

12.5      Het recht op garantie en/of waarborg komt te vervallen wanneer a) de klant zich voor de melding van een gebrek niet houdt aan hetgeen onder artikel 12.1 en 12.3 werd bepaald, b) de klant zich niet als een voorzichtig en redelijk persoon ontfermd heeft over de diensten conform het normale doel waarvoor deze bestemd zijn, met inbegrip van periodiek onderhoud of c) wanneer er manipulatie van de diensten en/of producten door de klant of door een derde heeft plaatsgevonden.

12.6               BUITENGEWOON COMMUNICATIE kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor opzet, zware fout of voor die van aangestelden of lasthebbers, fraude of bedrog, alsook voor het niet uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken. Gebreken dewelke intrinsiek aanwezig waren in het behandelde object, dan wel voortvloeien uit verkeerdelijk verschafte informatie of uitdrukkelijke instructies door de klant, kunnen geen aanleiding tot aansprakelijkheid geven in hoofde van BUITENGEWOON COMMUNICATIE. Ook gebreken aan de hard-software en randapparatuur van de klant waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd (bv. incompatibele software, verouderde besturingssystemen, eigenhandig ingrijpen van de klant op de digitale gebruikservaring, etc.), geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid van BUITENGEWOON COMMUNICATIE.

12.7       De klant vrijwaart BUITENGEWOON COMMUNICATIE in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) geleden te hebben, in het bijzonder in toepassing van artikel 544 B.W./artikel 3.101 Nieuw B.W. inzake burenhinder.

12.8       Indien BUITENGEWOON COMMUNICATIE op vraag van de klant dient verder te werken op een bestaande realisatie of website van een derde partij, draagt BUITENGEWOON COMMUNICATIE geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele afwijkingen, gebreken of schade voortvloeiend uit het verdere werk op deze realisatie of website van derde partij

12.9           In geval van aansprakelijkheid in hoofde van BUITENGEWOON COMMUNICATIE blijft de vergoedbare schade beperkt tot directe materiële schade en letselschade die het rechtstreekse gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming en is de maximale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekering tussenkomst verleent, dan wel beperkt tot 10% van het factuurbedrag voor de betrokken werkzaamheden indien de verzekering geen dekking verleent. BUITENGEWOON COMMUNICATIE heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij een in België gevestigde verzekeraar. Op eenvoudig verzoek kan aan de klant een verzekeringsattest worden bezorgd. Dit attest bevat algemene informatie met betrekking tot de door BUITENGEWOON COMMUNICATIE afgesloten burgerlijke aansprakelijkheidspolis. Verder is BUITENGEWOON COMMUNICATIE niet aansprakelijk voor vermogensschade, indirecte schade of gevolgschade.

12.10        Iedere vordering van de klant tot schadevergoeding dient steeds te worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn. Indien de vordering niet binnen deze termijn wordt ingesteld, komt deze te vervallen wegens verjaring.

ARTIKEL 13 – OVERMACHT EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

Overmacht en verandering van omstandigheden

 • In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van BUITENGEWOON COMMUNICATIE onder deze overeenkomst, geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van BUITENGEWOON COMMUNICATIE.
 • Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil BUITENGEWOON COMMUNICATIE die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van diens verbintenis, zoals, maar niet beperkt tot pandemie, langdurige ziekte, overlijden, wilde staking of lockdown, vertraging in aanlevering of uitputting van materialen, het niet tijdig opleveren van werken door andere aannemers waarvan BUITENGEWOON COMMUNICATIE afhankelijk is, extreme weersomstandigheden, faillissement leverancier, het niet ter beschikking zijn van water of elektriciteit, technische storing, langdurige hacking van software, embargo’s, wettelijke verplichtingen, terrorisme of oorlog.
 • Indien door overmacht de overeenkomst gedurende zes maanden, niet kan uitgevoerd worden en aldus niet meer als tijdelijk aanzien kan worden, hebben zowel BUITENGEWOON COMMUNICATIE als de klant het recht om de overeenkomst door middel van aangetekend schrijven te herzien of te beëindigen, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij. De klant is gehouden tot het vergoeden van alle door BUITENGEWOON COMMUNICATIE tot op dat ogenblik geleverde prestaties en gemaakte kosten. In het geval de overmacht te wijten is aan de uitputting van materialen of het faillissement van leveranciers is BUITENGEWOON COMMUNICATIE in afwijking van hetgeen in deze bepaling werd opgenomen, gerechtigd om in een vervanging door gelijkwaardige materialen te voorzien. BUITENGEWOON COMMUNICATIE zal de klant hiervan in kennis stellen, dewelke op zijn beurt het recht heeft om bezwaar te uiten, waarna er in onderling overleg naar een oplossing toe gewerkt zal worden.

Annulering/vroegtijdige opzegging

 • Indien de overeenkomst door de klant eenzijdig, geheel of deels, uitdrukkelijk of impliciet, voortijdig opgezegd wordt, heeft BUITENGEWOON COMMUNICATIE van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op 1) betaling door de klant van de reeds uitgevoerde werkzaamheden, de reeds door BUITENGEWOON COMMUNICATIE gemaakte kosten en de reeds geleverde materialen, en 2) bijkomend een door de klant te betalen beëindigingsvergoeding voor de gederfde winst forfaitair begroot op 20% van de offerteprijs van de opdracht met een minimum van € 250,00. Deze forfaitaire vergoeding laat het recht van BUITENGEWOON COMMUNICATIE om betaling te vorderen van een aantoonbare hoger werkelijk geleden schade onverlet.
 • De klant kan de overeenkomst met BUITENGEWOON COMMUNICATIE na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling waarin een ultieme respijttermijn wordt gegund aan BUITENGEWOON COMMUNICATIE, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder vergoeding noch inachtneming van een opzeggingstermijn ontbinden, in geval van een ernstige contractuele wanprestatie door BUITENGEWOON COMMUNICATIE.

Ontbinding wegens ernstige contractuele wanprestatie

 • BUITENGEWOON COMMUNICATIE kan de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, zonder vergoeding, schadeloosstelling of inachtneming van een opzeggingstermijn ontbinden, in geval van een ernstige contractuele wanprestatie door de klant. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de volgende punten niet-limitatief zullen worden beschouwd als ernstige contractuele wanprestatie: de niet-betaling van het voorschot en/of de facturen van BUITENGEWOON COMMUNICATIE, het niet tijdig verschaffen van de noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de opdracht, fraude, verduistering, slechtmaking van BUITENGEWOON COMMUNICATIE door de klant, faillissement, liquidatie, kennelijk onvermogen of vermoeden van insolvabiliteit van de klant. Het recht van BUITENGEWOON COMMUNICATIE om de overeenkomst in dit geval te ontbinden, laat diens recht op vergoeding van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en aangeleverde materialen onverlet.

ARTIKEL 14 – ZEKERHEDEN EN PAND

14.1          Tot waarborg van de betaling van de door de klant aan BUITENGEWOON COMMUNICATIE verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de klant ten voordele van BUITENGEWOON COMMUNICATIE in pand:

14.2          Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens BUITENGEWOON COMMUNICATIE (als schuldenaar van de schuldvordering(en), erkent BUITENGEWOON COMMUNICATIE uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand.

14.3          Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook. Bedoelt worden onder meer vorderingen van de klant uit handelscontracten, vorderingen van de klant uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de klant uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de klant uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de klant, vorderingen van de klant op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de klant in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de klant uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de klant op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de klant met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief.

14.4          Het pand op schuldvorderingen maakt de klant inningsonbevoegd.

14.5          BUITENGEWOON COMMUNICATIE is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn klant in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de klant die de schuldvordering(en) in pand gaf.

14.6          Op eerste verzoek van BUITENGEWOON COMMUNICATIE deelt de klant alle nuttige informatie mee die BUITENGEWOON COMMUNICATIE in staat stelt om tot inning van de verpande schuldvordering(en) over te gaan.

14.7          BUITENGEWOON COMMUNICATIE zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste.

14.8          Indien de klant nalaat om binnen de 14 kalenderdagen vanaf het eerste verzoek van BUITENGEWOON COMMUNICATIE alle nuttige informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen, houdt dit een toerekenbare niet-nakoming door de klant uit, dewelke zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding kan geven tot een ontbinding van rechtswege van de overeenkomst lastens de klant, onverminderd het recht van BUITENGEWOON COMMUNICATIE op een forfaitaire schadevergoeding van tweehonderdvijftig (€ 250,00).

14.9          Het akkoord met onderhavige algemene voorwaarden veronderstelt de toelating en het mandaat aan BUITENGEWOON COMMUNICATIE om, bij gebreke aan kennisgeving binnen de 14 kalenderdagen vanaf het eerste verzoek door BUITENGEWOON COMMUNICATIE de relevante informatie omtrent de schuldvorderingen van de klant op te vragen bij de Ontvanger van de btw.

ARTIKEL 15 – INTELLECTUELE EIGENDOMS- RECHTEN

15.1   De (bron)codes, scripts, ontwerpen, documenten, ideeën, procestechnieken en andere creaties die in het kader van de dienstverlening worden aangewend of gecreëerd blijven de uitsluitende intellectuele eigendom van BUITENGEWOON COMMUNICATIE, met een louter gebruiksrecht voor de klant. Ook merken, octrooien, handelsnamen, auteursrechten, sui generis beschermings- regimes en knowhow met betrekking tot de producten en diensten zullen steeds en onherroepelijk intellectuele en industriële eigendom zijn en blijven van BUITENGEWOON COMMUNICATIE. Alle door de klant aangeleverde informatie, bestaande uit o.m. bedrijfsstrategieën, foto’s en bestanden, blijven evenwel eigendom van de klant of de rechthebbende derde.

15.2               Het is de klant verder niet toegestaan de informatie, knowhow, documenten, ideeën of procestechnieken dewelke tot de uitsluitende intellectuele eigendom van BUITENGEWOON COMMUNICATIE behoren te imiteren, te wijzigen of te modificeren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BUITEN- GEWOON COMMUNICATIE.

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen, is het de klant niet toegestaan om vertrouwelijke informatie, die expliciet als zodanig is aangeduid of die redelijkerwijze als vertrouwelijk beschouwd dient te worden, of enige informatie die eigendom is van of onder controle van BUITENGEWOON COMMUNICATIE valt, inclusief maar niet beperkt tot de creaties beschermd onder intellectuele eigendomsrechten van BUITENGEWOON COMMUNICATIE, te reproduceren, openbaar te maken of aan derden kenbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

BUITENGEWOON COMMUNICATIE op straffe van een schadevergoeding die forfaitair wordt vastgesteld op minstens 20% van de totale offerteprijs van de uitgevoerde opdracht, onverminderd het recht op een eventueel hogere vergoeding voor bewezen meerschade.

15.4   De URL’s van de webportalen die privé toegang bieden, alsook eventuele privé login codes mogen onder geen beding worden doorgegeven aan derden.

ARTIKEL 16 – GEBRUIK NAAM

16.1          BUITENGEWOON COMMUNICATIE heeft het recht om de naam, het logo en desgevallend brochures of andere realisaties van de klant te gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder publicatie van haar naam en logo op de website of sociale media van BUITENGEWOON COMMUNICATIE, alsook voor het gebruik van interne doeleinden.

16.2          BUITENGEWOON COMMUNICATIE heeft het recht om haar eigen naam en logo zichtbaar te maken op de geleverde werken of geleverde websites en webshops.

16.3          De klant mag de naam van BUITENGEWOON COMMUNICATIE niet gebruiken zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BUITENGEWOON COMMUNICATIE.

ARTIKEL 17 – PRIVACY- EN GEGEVENS- BESCHERMING

 • BUITENGEWOON COMMUNICATIE erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens (waaronder naam, adres, mailadres, locatiegegevens en overige persoonlijke data van natuurlijke personen) conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze na te leven.
 • De door BUITENGEWOON COMMUNIC- ATIE verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden ter uitvoering van de opdracht op basis van de contractuele relatie tussen partijen, het gerechtvaardigd belang of op basis van een andere rechtvaardigingsgrond. BUITENGEWOON COMMUNICATIE erkent de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant.
 • BUITENGEWOON COMMUNICATIE garandeert dat persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op een transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Iedere verwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt. BUITENGEWOON COMMUNICATIE verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: uitvoering van de overeenkomst, boekhoudkundige doeleinden en wettelijke verplichtingen. BUITENGEWOON COMMUNICATIE ziet er op toe dat de persoonsgegevens correct worden geregistreerd en geactualiseerd indien nodig.
 • Door beroep te doen op de dienstverlening van BUITENGEWOON COMMUNICATIE aanvaardt de klant dat deze gegevens verwerkt kunnen worden. BUITENGEWOON COMMUNICATIE maakt gebruik van subverwerkers die in opdracht en onder toezicht van BUITENGEWOON COMMUNICATIE persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkingen zullen ten allen tijden beperkt worden tot het strikt noodzakelijke voor het uitvoeren van de respectievelijke opdracht. Behoudens in relatie tot de medewerkers en subverwerkers die in het kader van de dienstverlening betrokken worden, zal BUITENGEWOON COMMUNICATIE geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij dit a) noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, b) voortvloeit uit wettelijke bepalingen, gerechtelijke- of overheidsbevelen of c) in geval van uiterste noodzaak.
 • BUITENGEWOON COMMUNICATIE verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de gebruiken in de betrokken sector, en de aard van de verwerking.
 • De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid van diens gegevens te verzoeken. De door BUITENGEWOON COMMUNICATIE verzamelde gegevens kunnen geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan BUITENGEWOON COMMUNICATIE (3271 Scherpenheuvel-Zichem, Testeltsesteenweg 60 bus B, of info@buitengewoon-communicatie.be).
 • De persoonsgegevens die voor het opmaken van de offerte of het uitvoeren van de opdracht worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende dienstverlening. Indien BUITENGEWOON COMMUNICATIE de gegevens voor een langere periode bewaart, baseert zij zich hier ten alle tijden voor op de nodige rechtvaardigingsgronden, waaronder de wettelijke verplichtingen inzake boekhouding, aansprakelijkheid en garantie.
 • Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij BUITENGEWOON COMMUNICATIE (info@buitengewoon-communicatie.be of 0477 27 15 27). Voor meer informatie kan u steeds de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit.be).

ARTIKEL 18 – GEEN ONEVENWICHTIGHEID TUSSEN RECHTEN EN PLICHTEN VAN PARTIJEN – RISICOVERDELING VERDISCONT-_ EERD IN DE VERGOEDING

 •   Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de rechten en

plichten zoals opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden de consensus tussen partijen en derhalve de werkelijke wil van Partijen inhouden. Deze algemene voorwaarden brengen hierin dan ook geen onevenwichtigheid teweeg. De in onderhavige algemene voorwaarden bedongen risicoverdeling werd verdisconteerd in de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 19 – NIETIGHEID

 • Elk artikel van onderhavige algemene voorwaarden dient te worden geïnterpreteerd op een wijze die verenigbaar is met de toepasselijke wetgeving. Eventuele nietigheid van een clausule zal niet de nietigheid van de volledige overeenkomst met zich meebrengen. De overeenkomst zal in dit geval worden hervormd en afgedwongen alsof de nietige clausule nooit opgenomen is geweest. Partijen zullen in dat geval tot een nieuwe overeenkomst trachten te komen waardoor zoveel mogelijk eenzelfde doelstelling of economisch evenwicht tussen partijen wordt bereikt als de niet afdwingbare bepaling bewerkstelligde.

ARTIKEL 23 –TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

 • De overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische Recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.
 • Uitsluitend de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van BUITENGEWOON COMMUNICATIE is gevestigd, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de klant en BUITENGEWOON COMMUNICATIE die uit de overeenkomst of de toepassing van de algemene voorwaarden voortvloeien of hiermee enig verband houden.